Transparentnosť – Nová predstava o priestore

 

Nová transparentná kancelária je energetickým poľom, spoločenským priestorom, priestorom pre zážitok a neustále sa meniacou scénou.

V čase globalizácie, v ktorom dominuje rýchlosť a v ktorom sa stále častejšie spracúvajú komplexnejšie informácie, sa transparentnosť povyšuje na nosný princíp účinnej organizácie. Transparentnosť sa stáva faktorom súťaživosti a aj súčasťou podnikateľskej kultúry. Toto sa prejavuje takisto v architektúre pracovných priestorov a vo vytváraní systémov členiacich priestor kancelárií. Transparentná kancelária umožňuje rýchlu komunikáciu pohľadom. Kancelária sa tak stáva presvetlenou scénou, energetickým poľom pre neverbálnu výmenu informácií, priestorom na rýchly transfer myšlienok a podnetov. Spolupracovníci pociťujú pulz firmy a stávajú sa priamo jej súčasťou.

V transparentnej kancelárii ožívajú aj také zóny, ktoré boli doteraz nepoznané. V centrálnych priestoroch a na chodbách sa náhle odohráva komunikácia. Možno to prirovnať trhovisku: ľudia sa stretávajú aj spontánne, v protiklade k tradičným kancelárskym priestorom, keď sa počas pracovného dňa sotva niekedy stretli. Spolupracovníci, ktorí pracujú prevažne externe, tu „natankujú" ducha firmy. Transparentná kancelária sa tak stáva ich domovskou základňou. V oddychovej zóne kancelárie si možno spolu vypiť kávičku alebo pohovoriť o aktuálnych projektoch firmy.

V súčasnosti existujú ešte stále miestnosti, ktoré vyžarujú silu, ale sú aj také, ktoré, naopak, otupujú. Transparentná kancelárska architektúra zviditeľňuje tento rozdiel, pretože poskytuje inú, novú predstavu o priestore. Chodby predstavujú presvetlené miestnosti, kde sa uskutočňuje neformálna komunikácia, kancelárie zasa priestorom ohraničené, ale priehľadné pracovné plochy. Pracovníci vidia jeden druhého, ale sa navzájom nevyrušujú, pretože hluk znižujú deliace priestorové elementy a tým sú vytvorené podmienky na koncentrovanú činnosť jednotlivca. Avšak nie všade sa externému návštevníkovi umožní voľné nahliadnutie do priestorov firmy. Citlivé oblasti priestorového riešenia ostávajú utajené pomocou inštalovaného systému žalúzií, nepriehľadnými fóliami, prípadne plnými panelmi do rozličnej výšky.

Transparentnosť motivuje

Mať prehľad a byť informovaný sú v súčasnosti ústredné princípy motivácie spolupracovníkov. Hierarchie sú jasne stanovené, medzi vyššiu a nižšiu funkciu v rámci hierarchie firmy/podniku netreba viac stavať oddeľujúce steny. Práca na projektoch vyžadujúca striedanie tímov určuje dianie vo firme. Spolupracovníci cítia vlastnú spoluzodpovednosť a vytvárajú si aj svoj osobný a pracovný svet, pokiaľ možno samostatne a zodpovedajúc príslušným komunikatívnym požiadavkám.

Transparentná kancelária je vlastne vitálna kancelária. Zasvätení spolupracovníci preukazujú angažovanosť a pestujú si tzv. pocit spolupatričnosti. Transparentné steny umožňujú súčasne určité oddelenie sa od vonkajšieho sveta. Spolupracovníci sa pomocou sklenených stien, ktoré pôsobia ako filter, navzájom vidia a cítia, na druhej strane však možno individuálne regulovať, pre koho a čo je určené. Navzájom sa nevyrušujú ani pri telefonických hovoroch. Navonok smerom k zákazníkovi signalizuje transparentnosť, otvorenosť, dynamiku a úprimnosť. Firmy uvádzajú v správach 20- až 30-percentnú časovú úsporu a ospevujú motivované a komunikatívne tímy spolupracovníkov, ktoré dosahujú značné zvýšenie výstupov.

Kultúra nového spôsobu práce

Kancelária prechádza významovou zmenou. Pracovné miesto, na ktorom sa roky pracovalo s cieľom predovšetkým zarobiť peniaze, sa stáva autentickým životným priestorom a priestorom pre zážitok. Svet kancelárií sa mení na interaktívny komunikačný priestor = Community Space. Strategickí vizionári prirovnávajú túto inovačnú kultúru nového spôsobu práce stále častejšie k umeleckým formám.

Kancelária dirigenta, pardon, šéfa sa takmer v ničom nelíši od kancelárií iných spolupracovníkov, je otvorená a všetkým prístupná. Formy vyjadrujúce subordináciu sa stávajú subtílnejšími a individuálnejšími. Emocionálna inteligencia a vlastná iniciatíva tímových spolupracovníkov sú dôležitejšie ako jednotlivé stupne hierarchie. Šéfovia a nadriadení sú manažérmi s kreatívnym potenciálom.

Komunikácia a koncentrácia

Krédo budúcnosti znie: „ Komunikuj ! Inovuj ! Kreuj !" Takzvané „jemné hodnoty" ako emócia, kreativita a schopnosť komunikácie naberajú na význame. S tým súvisí aj zmena predstavy o priestore. Na jednej strane musí kancelária vyžarovať vitalitu, na strane druhej sa tento priestor stáva oázou v mihotajúcej sa digitálnej komunikácii. Preto aj transparentné dispozičné riešenie kancelárie v budúcnosti starostlivo rozlišuje odlišnosti a ochranné zóny pre jednotlivca.

Práve túto dualitu umožňujú transparentné systémy stien. To, čo sa odohráva vonku pred transparentnou stenou vnímame zároveň aj vnútri a opačne. V tomto zmysle transparentnosť zbližuje spolupracovníkov, podporuje ich komunikáciu a urýchľuje dianie vo firme. V dobe, v ktorej paralelne koexistujú rôzne skutočnosti a rýchlosti, stávajú sa tieto deliace steny horúcimi zónami. Zachovanie vlastnej individuality a súčasne otvorenie sa smerom k tým ostatným - táto zdanlivo paradoxná kvalita je transparentnej kancelárii daná. Týmto sa transparentnosť stáva výrazom a pojmom kultúrnej zmeny.

Novinky

Webová prezentácia bola spustená

30.01.2013 17:25
Dnes bol spustený blog https://interier4.webnode.sk/. Držte nám palce aby sme Vám priniesli tie...